اسقاط و نوسازی فرسوده

اسقاط و نوسازی فرسوده

اسقاط خودرو فرسوده شامل ثبت نام خودرو فرسوده،فراخوان،تحویل خودرو فرسوده به مراکز اسقاط،بازدید افسر کارشناس ،تهیه فرم اوراق اسقاط،بریدن ستونهای خودرو،سوراخ کردن موتور و در نهایت تحویل خودرو به قسمت دمونتاژ و تحویل مدارک به ناجا می باشد.تمام مراحل فوق باید برای اسقاط هرخودرو انجام شود.اسقاط دوره زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه دارد.اما مشکلات عدیده موجود از قبیل عدم تکمیل مدارک اسقاط،تحویل دیر هنگام خودرو به مراکز اسقاط،مشکلات خودروئی همچون عدم تطابق سند با لاشه خودروی اسقاطی گاها دوره اسقاط را به بیش از ۸۰ روز کاری می کشاند.از همه متقاضیان عزیز خواهشمندیم با تکمیل مدارک و تحویل به موقهع به مرکز اسقاط نسبت به تسریع فرایند اسقاط خودروی فرسوده خود اقدام نمایند.