استقبال از اسقاط خودرو فرسوده

 افزایش دور از انتظار خودروهای فرسوده

باعث بسی خوشحالی است که پس از سالها،کمکهای بلاعوض شامل حال این قشر از صنعت کشور نیز شد.افزایش دور از انتظار ارزش گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ،اشتیاق مردم را به تحویل و اسقاط خودروهای فرسوده صدچندان کرد.در حال حاضر متقاضیان میتوانند با ثبت نام غیرحضوری خود در سامانه اینترنتی ثبت نام خودرو فرسوده نسبت به ثبت نام و ادامه فرایند اسقاط اقدام نمایند. ثبت نام کنید.