ثبت نام خودرو فرسوده سنگین

ثبت نام خودروهای فرسوده سنگین آغاز شد

قائم مقام ستاد  سوخت کشور افزود: در جدولی که دولت اعلام کرده است برای وانت های بالای یک تن معادل دو گواهی اسقاط، برای کامیونت های بین ۲ تا ۶ تن معادل سه گواهی اسقاط، برای کامیون‌های سبک ۶ تا ۱۰ تن معادل پنج گواهی اسقاط، برای کامیون‌های متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن معادل ۱۰ گواهی اسقاط، برای کامیون های سنگین بالای ۲۶ تن معادل ۱۲ گواهی اسقاط و برای کامیون های کشنده نیز معادل ۱۴ گواهی اسقاط پیش بینی کرده است.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: در جدولی که دولت ابلاغ کرده است برای وانت های بالای یک تن معادل دو گواهی اسقاط، برای کامیونت های بین ۲ تا ۶ تن معادل سه گواهی اسقاط، برای کامیون‌های سبک ۶ تا ۱۰ تن معادل پنج گواهی اسقاط، برای کامیون‌های متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن معادل ۱۰ گواهی اسقاط، برای کامیون های سنگین بالای ۲۶ تن معادل ۱۲ گواهی اسقاط و برای کامیون های کشنده نیز معادل ۱۴ گواهی اسقاط پیش بینی کرده است.

وانت بالای یک تن—————————– ۲ گواهی اسقاط

مینی بوس فرسوده ———————–۴ گواهی اسقاط

اتوبوس فرسوده——————————– ۱۲ گواهی اسقاط

کامیونتهای بین ۲ تا ۶ تن———————–۳ گواهی اسقاط

کامیونهای سبک۶ تا ۱۰ تن——————— ۵ گواهی اسقاط

کامیونهای متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن————— ۱۰ گواهی اسقاط

کامیونهای سنگین بالای ۲۶ تن ————– ۱۲ گواهی اسقاط

کامیونهای کشنده—————————- ۱۴ گواهی اسقاط