تنبیه خودرو فرسوده

تنبیه اسقاط نکردن خوردهای فرسوده

سیاستهای تنبیهی بعد از کمکهای بلاعوض خودروهای فرسوده

چندوقتی است که تلاش مسئولین در حیطه امور محیط زیست و بازیافت خودروهای فرسوده بر آن است که با همکاری دیگر سازمانها و ارگانها طرحهای تشویقی  و کمکهای بلاعوض جهت اسقاط خودروهای فرسوده و خروج آنها از صحنه تردد به متقاضیان خودروهای فرسوده ارائه نمایند.

 این ناراحت کننده است که بسیاری از متقاضیان عزیز خودروهای فرسوده همچنان در برابر تحویل و اسقاط خودروهای فرسوده خود مقاومت نشان می دهند و با نگاهی ارزشی به خودروهای فرسوده خود دامنه خروج و اسقاط خودروهای فرسوده را تنگ و تنگ تر می کنند.نگاه ارزشی به خودروهای فرسوده که از عوامل آلودگی هوا و سونامی سرطان هستند فی الواقع یک خیانت است.نه تنها به خود بلکه به جامعه،به فرزندان و به نسلهای بعدی.

 خودروهای فرسوده از عوامل ایجاد انواع سرطان در انسانها می باشد.تلاش دولت بر آن است که با ایجاد بستر تشویقی مالکان خودروهای فرسوده را به اسقاط خودروهای فرسوده تشویق نماید.از آنجا که سیستم تشویقی همواره در کنار سیاستهای تنبیهی جوابگو خواهد بود الزاما پس از سیاستهای تشویقی،سیاستهای تنبیهی تصویب خواهد شد.این سیاستها شامل:

 *سوختن کارت سوخت خودروهای فرسوده

 *افزایش عوارض

 *کاهش ارزش گواهی اسقاط

 *حذف جایگزین خودروی فرسوده

 *حذف کمکهای بلاعوض دولت

 *ممانعت از تردد خودروهای فرسوده توسط راهور و ناجا

ثبت نام اینترنتی خودروهای فرسوده