اسقاط خودرو فرسوده

نقش مردم در اسقاط خودروهای فرسوده

نقش مردم در نوسازی خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا

این روزها هر جا سخن از آلودگی هوا و اصراف سوخت است، حتما پای خودروهای فرسوده نیز در میان است.از هر کسی سوال شود اولین تاثیر خودروهای فرسوده  در جامعه چیست ؟حتما خواهد گفت آلودگی!! ما خودمان هم از این همه شنیده های بی عمل خسته ایم.دولتمردان تا کجا میتوانند همراه محیط زیست باشند!؟

نقش  و تاثیر مردم در اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟

آیا درست است که همه تقصیر آلودگی هوا را بر گردن خودروهای فرسوده و مسئولین بیاندازیم؟پس مردم فقط نظاره کنند.اصلی ترین عامل آلودگی هوا خودروهای فرسوده هستند.بله.اما مالکان این خودروهای فرسوده چه کسانی هستند…؟

مالکان خودروهای فرسوده برای اسقاط خودروی فرسوده خود چه کرده اند.؟ غیر از این است که با نگاهی امتیازی به خودروی فرسوده فقط دنبال منافع خودشان هستند؟تا کجای ماجرای آلودگی مسئولین جوابگو هستند و مردم منتقد؟

اسقاط خودروهای فرسوده و خروج آنها از ناوگان حمل و نقل و سوخت یکی از راههای کنترل آلودگی هواست که علاوه بر مسئولین و دولتمردان همکاری مردم را میطلبد.سیاستهای تشویقی اسقاط خودروی فرسوده همیشگی نخواهد بود…پس با خروج خودروی فرسوده خود کمکی هر چند کوچک به نجات محیط زیست و آینده فرزندانمان داشته باشیم.

ثبت نام خودروی فرسوده