اسقاط خودرو فرسوده 93

چشم انداز خودروهای فرسوده در سال ۹۳

موضوع خودروهای فرسوده از سال ۸۵ به صورت رسمی وارد صنعت بازیافت شد و از همان آغاز با تسهیلات خودروهای فرسوده نسبت  به ترغیب مردم به جایگزینی خودروهای فرسوده طرحهایی همانند جایگزین خودروهای فرسوده و طرحهای نقدی خودروهای فرسوده از هم جدا کردند.

طرح جایگزین خودروهای فرسوده در سالهای ۸۵ و ۸۶ در دوران اوج موفقیت خود توانست بیشترین آمار خروج خودروهای فرسوده را در تاریخ فعالیت ستاد حمل و نقل و سوخت به جا گزارد.طرح جایگزین خودروهای فرسوده در آن سالها کاملا قابل توجیه برای مردم بود و مردم را بدون درنگ به تحویل خودروهای فرسوده خود ترغیب میکرد.طرح جایگزین خودروهای فرسوده آنقدربرای مردم جالب بود که خودروهای فرسوده به یک امتیاز تبدیل شدند.یعنی هر یک ازمالکان خودروهای فرسوده با داشتن یک خودروی فرسوده علی رغم ارزش خودروهای فرسوده،مبلغی را نیز هنگام فروش برای امتیاز آن در نظر می گرفتند.

مالکان  و متقاضیان خودروهای فرسوده با تحویل خودروی فرسوده خود و بانضمام مبلغ یک تا دو  و نیم میلیون صاحب یک خودروی پراید با تسهیلات ۵ میلیونی و وام ۴ درصد می شدند.

این فرایند تا سال ۸۹ و ۹۰ نیز ادامه داشت.اما نه به پرباری سالهای گذشته.کم کم از اشتیاق مردم نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده کم می شد.تا آنجائی که چند ماه به طور کل طرحها بسته شد.در سال ۹۰ رشد سریع قیمت دلار و خودرو موجب شد فاصله بسیار زیادی بین ارزش خودروهای فرسوده و ارزش خودروهای جایگزین ایجاد شود.افزایش تورم نیز مزید بر علت شد که بانکه از پرداخت وامها و تسهیلات ۴ درصدی سر باز زنند و دیگر به این امر جایگزینی خودروهای فرسوده رغبت پیدا نکنند…

ادامه در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن…

 ثبت نام خودروهای فرسوده