تسهیلات خودرو فرسوده

تسهیلات دولتی خودروهای فرسوده و ابهامات

تسهیلات خودرو فرسوده

تسهیلات خودرو فرسوده : انتظار روز افزون مردم از تسهیلات و کمکهای بلاعوض دولتی تا آنجائی رفت که مردم نگاه ارزشی به خودروهای فرسوده را از امتیازات آن تلقی کردند.به طور کلی در شرایط کنونی و وضعیت خودروسازان و نرخ تورم هیچ کدام از ارگانها نسبت به طرح جایگزین برنامه ای قطعی و مصوب ندارند به غیر از تاسی ها.

طرح های جایگزین موجود خودروهای فرسوده بعضا توسط شرتهای خصوصی اجرائی میشود.هرچند امکان دارد خودروهای جایگزین با قیمتی بالاتر به دست متقاضی برسد اما خدمات ضمنی خودروهای جایگزین  دخول نرخ تورم این بالا و پائین قیمت را تراز میکند.باید نرخ تورم را از سود کم کنیم تا متوجه شویم شرایط پرداخت تسهیلات خصوصی چندان هم بد نیست.

در سال گذشته شرکتهائی همچون آنزان خودرو توانستند با ارائه خدماتی متمایز بالاترین آمار اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین را به خود اختصاص دهند.

اما متاسفانه شرتهائی هم بوده اند ه با وعده های توخالی و ارائه شرایط خاص لیزینگی بدتر از نزول ضرر زیادی به بسیاری از عزیزان و مالکان خودروهای فرسوده زدند.

در حال حاضر مالکان خودروهای فرسوده منتظر بازگشائی طرح جایگزین دولتی با تسهیلات و درصد سود پائین نباشند.چرا که به هر حالت با دخیل کردن نرخ تورم، سود دوبرابری را شامل تسهیلات خواهیم کرد.