ثبت نام وانت فرسوده

ثبت نام وانت بارهای فرسوده آغاز شد

ثبت نام طرح نقدی و جایگزینی خودرو های فرسوده با کاربری وانت بار آغاز شد.در این طرح ارزش خودرو های فرسوده باری یک تن و پایین تر از یک ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش خودرو فرسوده باری بالای یک تن ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. همچنین در این طرح جایگزینی متقاضیانی که خودرو فرسوده آنها باری میباشد می توانند خودرو جایگزین سواری و یا باری دریافت نمایند.