گواهی اسقاط وارد کننده خودرو

قابل توجه واردکننده های خودرو

اطلاعیه شهریور۹۴ گواهی اسقاط خودرو

با توجه به دگرگونی عرضه و تقاضای خودروهای فرسوده و عدم فعالیت و رکود برخی از مراکز اسقاط،در این شرایط نگرانی از تامین واقعی گواهی اسقاط  از دغدقه های برخی از واردکننده های خودرو می باشد. واردکننده های عزیز میتوانند بدون نگرانی از این دگرگونی،جهت ثبت قرارداد یا تامین گواهی اسقاط با شماره ۶۶۰۰۴۰۰۰  (۱۰ خط) تماس گرفته و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.